Integritetspolicy

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter i Bostadskreditinstitutet ALMA AB (publ)

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Bostadskreditinstitutet ALMA AB (publ), org.nr. 559126-9450, nedan kallat ”ALMA" behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas kan vara namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst). ALMA kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med ALMA. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG ÄR BOSTADSKREDITINSTITUTET ALMA AB (PUBL)

Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med ALMA, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som ALMA i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

ALMA behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

FÖRBEREDELSE OCH ADMINISTRATION AV AVTAL (FULLGÖRANDE AV AVTAL)

Det huvudsakliga ändamålet med ALMAs behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att Kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att ALMA ska kunna ingå avtal med Kunden.

UPPFYLLANDE AV FÖRPLIKTELSER ENLIGT LAG, ANNAN FÖRFATTNING ELLER MYNDIGHETSBESLUT (RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE)

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att ALMA ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är:

• ALMAs behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

• ALMAs behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.

• ALMAs kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som ALMA enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

• ALMAs behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

• ALMAs behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

• ALMAs behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Detta innefattar bl.a. att ge tillgång till personuppgifter till s.k. tredjepartsbetaltjänst­leverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering samt ALMAs åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.

• Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i ALMAs affärsutveckling i syfte att förbättra ALMAs produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får Kunden lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas.

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. ALMA har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför de då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

TIDER UNDER VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAS

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som ALMA måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att ALMA ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt och bokföring.

Om Kunden inte ingår avtal med ALMA, sparas normalt personuppgifterna som längst 6 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen. Om Kunden anmält intresse för att få ett erbjudande om bolån via exempelvis ALMAs hemsida kan personuppgifterna sparas längre, upp till 12 månader, så att ALMA hinner erbjuda kunden det kunden anmält intresse för.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER AV ANNAN ÄN ALMA

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av företag som ALMA samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt bankid). Den rättsliga grunden för behandlingen är ALMAs fullgörande av avtal.

TREDJELANDSÖVERFÖRING

I vissa fall kan ALMA komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (sk tredjeland) samt till internationell organisation. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i dataskyddsförordningen följs och att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

• EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet,

• att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser (sk. Binding Corporate Rules, BCRs),

• det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten,

• det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

KUNDENS RÄTTIGHETER

Kunden har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av ALMA och har därmed rätt att få ett registerutdrag från ALMA.

Kunden har också rätt att vända sig till ALMA för att

• begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,

• begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,

• invända mot behandlingen,

• under vissa förutsättningar, och om ALMA behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från ALMA som Kunden själv har tillhandahållit ALMA och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Kundens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av ALMA i det enskilda fallet. I vissa fall kan ALMA inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av att ALMA har en rättslig skyldighet att spara uppgifterna.

Har du frågor om det ovan eller vill nyttja någon av dina rättigheter ovan kan du ta kontakt med ALMA på e-postadress: eller på postadress: Bostadskreditinstitutet ALMA AB (publ), Att: Integritetsskydd, Narvavägen 29, 114 60 Stockholm.

PROFILERING OCH AUTOMATISERADE BESLUT

PROFILERING

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Profilering används av ALMA för exempelvis marknads- och kundanalyser, system­utveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktions­monitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är ALMAs berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal eller samtycke.

AUTOMATISERADE BESLUT

ALMA använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller i betydande grad påverkar Kunden på annat sätt. ALMA har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Kunden och ALMA eller om kunden har gett sitt samtycke.

SPÄRR MOT DIREKTMARKNADSFÖRING

Kunden kan vända sig till ALMA för att begära spärr mot direktmarknadsföring (sk. Direktreklamspärr).

Har du frågor angående ALMAs personuppgiftsbehandling?

ALMA har utsett en ansvarig som ska övervaka att ALMA följer reglerna om skydd av personuppgifter. Den ansvariga ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till ALMA.

Har du frågor om ALMAs personuppgiftsbehandling kan du ta kontakt med ALMA på e-postadress: kundservice@almabolan.se eller på postadress: Bostadskreditinstitutet ALMA AB (publ), Att: Personuppgiftsansvarig, Narvavägen 29, 114 60 Stockholm.

Kunden kan även vända sig till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör personuppgiftsbehandling.